VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma�s. Als bij kinderen een taalachterstand of een sociale achterstand wordt geconstateerd is het verstandig om daar op jonge leeftijd al iets aan te doen.

Bij het kinderdagverblijf werken wij met het VVE-programma Puk en Ko. Dit is een totaalprogramma waarin via allerlei thema's spelenderwijs aan de brede ontwikkeling van het kind wordt gewerkt. Puk en Ko besteedt aandacht aan drie belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.pukenko.nl.

Uw kind mag geplaatst worden bij een officiële verwijzing van het consultatiebureau.

In Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt de doelgroep aan de hand van de volgende criteria bepaald:

- Taalachterstand in het Nederlandsveroorzaakt door onvoldoende taalaanbod inhet Nederlands

-  Indicatiestelling aan de hand van profiel VVE-doelgroepkind

Aanvullende criteria die kunnen leiden tot de indicatie 'doelgroepkind' zijn:

  • Ontbreken van sociaal netwerk rondom een gezin;
  • Zorgtekort (kind krijgt te weinig zorg);
  • Opvoedingsproblematiek
  • Chronische ziekte ouder of kind, of chronische ziekte broer/zus van het kind;
  • Kwetsbaar gezin (werkeloosheid, eenoudergezin, jonge moeder);
  • Financiële problemen;
  • Ontwikkelingsachterstand/stoornis;
  • Taalproblemen ouders

Het VVE programma wordt gedurende minimaal een jaar doorlopen en uw kind moet minimaal 2 dagen van 5 uur naar het kinderdagverblijf komen.

Klik hier voor onze ouderinformatiebrief.