Medewerkers

Uw kind(eren) wordt opgevangen door een team van deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerkers, eventueel ondersteund door een stagiaire, oproepkracht of vrijwilliger.

De pedagogisch medewerkers hebben minimaal een kindgerichte MBO- opleiding. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de CAO- Kinderopvang. De kennis en deskundigheid van onze medewerksters is up to date daar zij met regelmaat bijgeschoold worden. De leidsters werken volgens ons eigen pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleidsplan kunt u eventueel opvragen bij de leidsters. Dit pedagogisch beleid is verder uitgewerkt in specifieke werkplannen voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de BSO's. In de werkplannen staan de dagelijkse gang van zaken en de manier waarop de pedagogisch medewerkers hun kerntaak vervullen, omschreven. Ook deze werkplannen zijn op te vragen bij de leidster van uw kind.

Stagiaires 
Regelmatig worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door stagiaires, die wij de mogelijkheid bieden om het praktijkgedeelte van hun opleiding uit te voeren. Stagiaires leveren ook een positieve bijdrage aan onze opvang, omdat zij de nieuwste ontwikkelingen die zij op hun opleiding meekrijgen bij ons kunnen evalueren. Het zijn leerlingen van de beroeps opleidende leerweg (BOL) opleiding Pedagogisch Werker niveau 3 of niveau 4 of leerlingen die een maatschappelijke stage moeten volgen. De stagiaires lopen mee op de groepen en worden te allen tijde boventallig ingezet.

Contact
  • Kinderdagverblijf de Koekenbieren
    Schoolstraat 10
    1165 HC Halfweg
  • 020-497 1306
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 166500896
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544