Klachtenprocedure

In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Een goed gesprek met betrokkenen lost gelukkig veel op. Indien echter een goed gesprek niet voldoende is of de klacht wordt volgens de klager onvoldoende serieus genomen, dan kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van de klachtenprocedure. Deze is ter inzage op de locatie aanwezig (de interne klachtenprocedure). Bij klachten over de dagelijkse gang van zaken wordt men verzocht contact op te nemen met de verantwoordelijke pedagogisch medewerkster of met Peggy of Daniëlle.

Toch kunnen zich situaties zich voordoen, waarin de communicatie en informatie niet zo verlopen zoals zou moeten, dan kunnen ouders (en houders) terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloketkinderopvang.nl), voor informatie, advies, bemiddeling en mediation. Wanneer er geen oplossing wordt gevonden kunnen ouders de formele stap nemen om de klacht te melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl), dan wordt de klacht een geschil.

De klager heeft in uitzonderingsgevallen het recht haar klacht rechtstreeks aan de Geschillencommissie voor te leggen. Klikt u hier voor het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Contact
  • Kinderdagverblijf de Koekenbieren
    Schoolstraat 10
    1165 HC Halfweg
  • 020-497 1306
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 166500896
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544