Algemeen

Groepen en dagindeling

In het kinderdagverblijf van Kinderopvang De Koekenbieren wordt gewerkt met twee groepen.

Een baby/dreumesgroep van 0 – 2 jaar en een peutergroep van 2 – 4 jaar.

In de baby/dreumesgroep kunnen maximaal 11 kinderen verblijven waarbij zij afhankelijk van de groepsgrootte door twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers opgevangen worden.

Op de peutergroep kunnen maximaal 14 kinderen opgevangen worden met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. 

Op het kinderdagverblijf vinden we het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling ervaren. Regelmaat geeft een gevoel van veiligheid voor kinderen. Daarom hanteert iedere groep een vaste dagindeling, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Een min of meer vaste dagindeling geeft structuur aan een dag en deze wordt als zodanig op een speelse manier steeds meer herkenbaar voor de kinderen. Aan deze structuur ontlenen kinderen veiligheid en rust. Continuïteit en regelmaat zijn erg belangrijk bij de verzorging en opvang van kinderen. Vaste leiding en een vaste dagindeling helpen hier natuurlijk bij. Vaste momenten op een dag zijn voor jonge kinderen herkenbaar. Het gaat hierbij om de terugkerende dingen als eten, slapen en bijvoorbeeld buitenspelen. Het maakt de dag overzichtelijk. 

De gezamenlijke momenten op de dag zijn voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van de groep als geheel. De kinderen krijgen vanuit deze gezamenlijke sfeer ook begrippen aangeleerd op het gebied van regels en gewoontevorming zoals: tafelmanieren (bijvoorbeeld blijven zitten tot iedereen klaar is), hygiëne (handen wassen) en omgangsregels (rekening leren houden met andere, jongere kinderen in de groep). Kinderen vinden de dagelijkse activiteiten heel plezierig en ze geven een band tussen de kinderen onderling en de kinderen als groep met de leiding. Het leren functioneren in een groep is belangrijk voor het functioneren later op de basisschool en in de maatschappij. 

De baby’s krijgen hun voeding volgens hun eigen schema. Ook het slaapritme wordt zo veel mogelijk aangehouden naar de eigen behoefte van het kind. Tussen de voedingen en het slapen door wordt er met de baby’s gespeeld, maar ze zullen ook gestimuleerd worden om zelfstandig te spelen. De dreumesen eten en slapen zoveel mogelijk op vaste tijden. Ook de peuters hebben een vaste dagindeling. De peuters die zo tegen hun vierde jaar aan zitten blijven op. Zo wennen zij vast aan het ritme van de basisschool. 

Dagindeling dreumesen en peuters 

07.30 – 8.00 uur: 
De kinderen worden gebracht. 
De kinderen worden samen op één groep opgevangen. 
Er zijn dan twee pedagogisch medewerkers aanwezig. 
Ouders en leiding hebben de gelegenheid informatie uit te wisselen. Vrij spelen; 

8.00 – 8.30 uur: 
De reeds aanwezige peuters gaan naar hun eigen groep en andere kinderen worden nog door de ouders gebracht. 
Vrij spelen. Inmiddels zijn dan drie pedagogisch medewerkers aanwezig. 

8.30 – 9.00 uur: 
Alle kinderen zijn gebracht en alle pedagogisch medewerkers zijn aanwezig (afhankelijk van de grootte van de babygroep in totaal 4 of 5 pedagogisch medewerkers). Vrij spelen zoals puzzelen, bouwen, de autohoek of lezen in de leeshoek. 

09.30 uur: 
Fruit(hap) of cracker eten en drinken. Liedjes zingen; 

10.00 uur: 
Verschoning en toiletbezoek. Daarna vrij spelen en/of gezamenlijke activiteit. Een creatieve activiteit en/of voorlezen. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld; 

11.30 uur: 
Toiletgebruik, handen wassen en daarna wordt samen met de pedagogisch medewerkers gegeten (broodmaaltijd); 

13.00 uur: 
De (meeste) kinderen gaan naar bed. 
De kinderen die niet meer naar bed gaan kunnen vrij spelen en/of knutselen; 

15.00 uur: 
Verschoning en toiletgebruik; 

15.30 uur: 
Tussendoortje of fruit eten en wat drinken; 

16.00 uur: 
(Buiten)spelen; 

16.00 –18.00 uur: 
Ophalen van de kinderen en informatie-uitwisseling. 
Om 17.00 uur gaan de twee pedagogisch medewerkers die om 
half 8 zijn begonnen naar huis. De andere pedagogisch medewerkers, die om 8.30 uur begonnen zijn sluiten het kinderdagverblijf af om 18.00 uur.

Contact
  • Kinderdagverblijf de Koekenbieren
    Schoolstraat 10
    1165 HC Halfweg
  • 020-497 1306
  • info@dekoekenbieren.nl
  • KvK nummer: 34191978
  • LRK nummer: 166500896
  • Rekeningnummer: NL08RABO0393537544